‘การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะตอบแทน’ พระเจ้าตรัส เหตุฉะนั้น

'การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะตอบแทน' พระเจ้าตรัส เหตุฉะนั้น

‘ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขา ถ้าเขากระหายน้ำ จงให้เขาดื่ม เพราะการทำเช่นนั้นท่านจะสุมถ่านเพลิงไว้บนศีรษะของเขา’ อย่าถูกความชั่วเอาชนะ แต่จงเอาชนะความชั่วด้วยความดี” เพราะการทำเช่นนั้นท่านจะสุมถ่านเพลิงไว้บนศีรษะของเขา’ อย่าถูกความชั่วเอาชนะ แต่จงเอาชนะความชั่วด้วยความดี” เพราะการทำเช่นนั้นท่านจะสุมถ่านเพลิงไว้บนศีรษะของเขา’ อย่าถูกความชั่วเอาชนะ แต่จงเอาชนะความชั่วด้วยความดี” 

ในฐานะ Seventh-day Adventists ให้เรายืนหยัดเพื่อความจริงใน

พระคัมภีร์ไบเบิล เพื่อหลักการนิรันดร์ เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และเพื่อคนที่อกหัก เชลย คนตาบอด และคนที่ถูกกดขี่ ในการทำเช่นนั้น เราจะติดตามการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ในลูกา 4:18 โดยมีวัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณในการชี้ให้ผู้คนเห็นพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ซึ่งสามารถช่วยพวกเขาให้รอดและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ตามที่ระบุไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ ของเขามาเร็ว ๆ นี้  ขอให้เราจำไว้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การกดขี่ทางศาสนาจะมาถึงผู้เชื่อในพระคัมภีร์ที่แท้จริงทุกคนซึ่งมีลักษณะเฉพาะของผู้คนในยุคสุดท้ายของพระเจ้าที่พบในวิวรณ์ 12:17 ว่า “ … มังกร [ซาตาน] โกรธผู้หญิง [ของพระเจ้า คริสตจักร] และออกไปทำสงครามกับ [คนที่เหลืออยู่] ลูกหลานของเธอ [คนในวันสุดท้ายของพระเจ้า] ซึ่ง (1) รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และ (2) มีคำพยานของพระเยซูคริสต์” — ซึ่งในวิวรณ์ 19: 10 บอกเราว่าคือ “วิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเลี้ยงดูผู้คนของพระองค์ผ่านอำนาจอันชอบธรรมขณะที่พวกเขาแสดงคุณลักษณะสองประการข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรักษาพระบัญญัติทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งพระบัญญัติข้อที่สี่ในการรักษาวันสะบาโตวันที่เจ็ดให้ศักดิ์สิทธิ์ … ทั้งหมดนี้ผ่านอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่จากตัวเราเอง  เรารู้ว่าการยึดมั่นในคำสั่งของพระเจ้าอย่างแข็งขันนี้จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่น่ากลัวในส่วนของผู้ที่ต่อต้านกฎของพระเจ้าและพระบัญญัติข้อที่สี่ ส่งผลให้เกิดการประหัตประหาร ความรุนแรง และความโกรธต่อผู้ที่ติดตามพระเจ้ามากกว่าวันที่มนุษย์สร้างขึ้น สักการะ. การประหัตประหารนี้จะรุนแรงและไม่ยอมใคร ใน  มหาวิวาทโดยเอลเลน จี ไวท์ เราอ่านว่า “การเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างตั้งใจจะถือว่าเป็นการกบฏ ผู้ปกครองจะใช้ความรุนแรงและความรุนแรงต่อเด็กที่เชื่อ นายหรือนายหญิงจะบีบบังคับผู้รับใช้ที่รักษาพระบัญญัติ ความเสน่หาจะแปลกแยก เด็กจะไม่ได้รับมรดกและถูกขับออกจากบ้าน ถ้อยคำของเปาโลจะเป็นจริงที่ว่า ‘คนทั้งปวงที่จะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะต้องถูกข่มเหง’ 2 ทธ. 3:12. 

ขณะที่ผู้ปกป้องความจริงปฏิเสธที่จะให้เกียรติวันสะบาโตวันอาทิตย์

 พวกเขาบางคนจะถูกจับเข้าคุก บางคนจะถูกเนรเทศ บางคนจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นทาส สำหรับสติปัญญาของมนุษย์ ทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อพระวิญญาณที่ยับยั้งของพระเจ้าจะถูกถอนออกจากมนุษย์ และพวกเขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตานผู้เกลียดชังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ก็จะมีการพัฒนาแปลกๆ เพื่อนสมาชิกคริสตจักรที่รักของฉันทั่วโลก ขณะนี้เราประกาศสาสน์วิวรณ์ 14:6-12 ของทูตสวรรค์สามองค์ในการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด เรียกผู้คนกลับสู่การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงในการฟื้นฟูและการปฏิรูปและรับการประทับตราของพระเจ้า การรักษาวันสะบาโตวันที่เจ็ดของพระองค์ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายซึ่งรักษาวันนมัสการปลอมและเท็จ เราจะดึงดูดการต่อต้านอย่างไม่น่าเชื่อ พระเจ้าจะทรงปกป้องและดูแลประชากรของพระองค์ในขณะที่พวกเขาประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สี่ในวิวรณ์ 18:1-4 โดยทรงเรียกผู้คนออกจากบาบิโลนและสับสนต่อการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงและความจงรักภักดีต่อพระองค์ซึ่งตรงข้ามกับความจงรักภักดีต่อศาสนาที่มุ่งเน้นมนุษย์ กิจกรรมที่เน้นประเพณีมากกว่าพระคัมภีร์เท่านั้น 

ขณะที่เราพิจารณาถึงปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ต่อการนำเสนอความจริงในคัมภีร์ไบเบิลฉบับเต็ม ขอให้เรายืนหยัดเพื่อคนในปัจจุบันที่ถูกใส่ร้ายและปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติ โดยแสดงความรักต่อพระคริสต์ให้พวกเขาเห็น ขอให้เราจำไว้ว่าเสรีภาพและสิทธิทางศาสนาของเราจะถูกจำกัด และเราจะเป็นคนที่เผชิญกับความยากลำบากอย่างมาก พวกเราหลายคนจะเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเสื่อมเสียแบบเดียวกับที่หลาย ๆ คนประสบอยู่ในปัจจุบัน แต่เราจะพึ่งพาพระคริสต์อย่างสมบูรณ์สำหรับทุกความต้องการของเรา และจะยังคงแสดงความรักของพระคริสต์ต่อผู้กดขี่ของเรา—ทั้งหมดนี้ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ . พระเจ้าจะทรงเห็นเราทะลุปรุโปร่ง 

โดยพระคุณของพระเจ้า ให้เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์และความจริงของพระองค์ในขณะที่เราช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ เพื่อให้เราสามารถชี้พวกเขาไปที่พระคริสต์ พระวจนะของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ การรับใช้ในที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ อำนาจการช่วยให้รอดของพระองค์ในมหา การโต้เถียง สาส์นของทูตสวรรค์สามองค์ สาส์นเกี่ยวกับสุขภาพ ภารกิจในวันสุดท้ายของพระองค์ต่อโลก รวมทั้งความจำเป็นในการวิงวอนขอสายฝนโปรยปรายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ในไม่ช้า

credit : ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ / สล็อตแตกง่าย